2010
07.14

Kroki …

Przechodz?c ??ycie cz??owiek my??li, ??e ka??dy krok jest powszedni …
Ale czy wie, ??e ka??dy krok odznacza pi?tno na otoczeniu ?

Kroki i kroki … Dudni? w uszach ….
Kroki i kroki … Daj? znaki …

Kroki prowadza przed siebie …

A ka??dy z nich oddala od miejsca wyj??cia …