2008
10.25

Znaleziona w jednym z maili racjonalistow :-)

Cuius regio, eius religio?

” Zauwa??y??em, ??e kilka razu w komentarzach pojawi??a si? opinia krytykuj?ca zaanga??owanie kleru w system edukacji i daj?ca pe??ne prawo rodzicom do wychowywania swoich dzieci w wierze w jakiej oni (rodzice!) chc?. Indoktrynacja przez ko??ci???? nie wymaga chyba komentarza. Przera??a mnie jednak, ??e mo??na dopuszcza? indoktrynacj? przez rodzic??w i to w komentarzach, kt??re maj? uchodzi? za post?powe. Nie ma dzieci katolickich, islamskich czy prawos??awnych. S? tylko dzieci rodzic??w wyznaj?cych religi? katolick?, islam lub prawos??awie. Dzieci nie maj? pogl?d??w religijnych tak samo jak nie maj? pogl?d??w politycznych, gospodarczych czy filozoficznych. Dzieci s? indoktrynowane lub nie [1]. Uwa??am, ??e w tym zakresie, kochani rodzice, macie takie same prawo do narzucania swojej religii swoim dzieciom jak ko??ci????… czyli ??adne. Niech w ko??cu modl?cy si? sze??ciolatek ??le ??wiadczy o swoich rodzicach.

[1] inspired by Richard D. ;)

I co Wy na to ?

%d bloggers like this: