2007
07.16

Je??eli jeste?? ateist? b?d?? agnostykiem to si? zapisz tutaj.

Bardzo ??adne motto z mojej ulubionej ostatnio ksi???ki jest na pierwszej stronce:

??By? ateist? to ??aden wstyd. Wprost przeciwnie: wyprostowana postawa, kt??ra pozwala spogl?da? dalej, powinna by? powodem do dumy – bo ateizm prawie zawsze ??wiadczy o zdrowej niezale??no??ci umys??u… Wiele jest ludzi, kt??rzy w g???bi duszy wiedz?, ??e s? ateistami, ale boj? si? do tego przyzna? nawet w??asnej rodzinie, a niekiedy nawet samym sobie. Boj? si? po cz???ci dlatego, ??e samo s??owo ??ateista?? starannie obudowano najgorszymi, najbardziej przera??aj?cymi skojarzeniami… Je??eli ludzie tak cz?sto nie dostrzegaj? ateist??w, to dlatego, ??e wielu z nas nie ma odwagi si? ??ujawni???… By? mo??e potrzebna jest jaka?? masa krytyczna, by uruchomi? reakcj? ??a??cuchow??

Richard Dawkins, B??g urojony

2007
07.06

Double Fuck

2007
07.06

Utopia powszechnego ateizmu

“[Z]dolno??? wierze?? religijnych do ukazywania dw??ch przeciwstawnych wizerunk??w wyja??nia ich trwa??o???. W ??wiecie, kt??ry nie zna ju?? r????nicy mi?dzy prawd? a fa??szem, tym, co rzeczywiste i co wirtualne, prawdopodobne i nieprawdopodobne, powszechna chwiejno??? sprzyja bardziej religii ni?? ateizmowi. To, ??e setki milion??w wyznawc??w s? by? mo??e w b???dzie – a raczej na pewno si? myl?, bo przecie?? wszyscy oni nie mog? mie? r??wnocze??nie racji – najwyra??niej nie ma ju?? znaczenia. To w??a??nie dlatego ateizm sta?? si? dzi?? utopi?. Je??li jednak utopi? rozumiemy jako racjonalny idea??, do kt??rego nale??y d???y?, to ateizm mo??e w??wczas odnale??? sw? g???boko humanistyczn? warto???. By??by mo??e nawet ostatni? pozytywn? utopi? w ??wiecie, kt??ry zatraci?? zdolno??? wyobra??ania sobie przysz??o??ci.
??wiat bez bog??w: by? mo??e to ju?? ostatnia utopia. Na pewno nie by??by to doskona??y ??wiat. Ale jednak ??wiat, w kt??rym ka??dy opiera??by si? na rozumie, nie by??by gorszy od tego, w kt??rym najwy??sze, ostateczne argumenty czerpie si? ze starych i sprzecznych z sob?, lecz rzekomo ??wi?tych tekst??w. Do tej pory bogowie nie byli dla nas wielkim wsparciem w rozwi?zywaniu problem??w. Jedyn? autentyczn? tolerancj? jest ta, kt??ra uznaje, ??e wszyscy mamy tylko jednego przewodnika: rozum. Ten przewodnik bywa omylny, ale ma przynajmniej t? zalet?, ??e istnieje. O??wiecenie sta??o si? utopi?, utopi? racjonalnego ??wiata uwolnionego od swych bog??w. Ta utopia jest ostatnim przeb??yskiem rozumu w kakofonii wyzna?? wiary. Je??li ten promyk zga??nie czeka nas powr??t do mrok??w barbarzy??stwa.”

Georges Minois

2007
07.05

Szefo