2007
03.31

Kody ??ycia …

Ostatni dzie?? miesi?ca, a mo??na nawet powiedzie?, ??e kwarta??u … niby zima, ale grill ju?? pierwszy zaistnia??, tak jak zaistnia?? pierwszy p?czek na krzaczku, kt??ry wegetowa?? w k?cie ogr??dka

Bo czy?? pierwsze oznaki ??ycia budz?ce si? po zimie pozwalaj? zwalczy? ch????d w ko??ciach ? Ka??de skinenie ciep??a w strone naszych serc powoduje od??am lodu i uwalnia my??li, kt??re mog? m??wi? o wszystkim … Jednak cz?sto wyra??aj? t?sknot? za ciep??em, za tym co zima nam odbebra??a na d??ugie miesi?ce. Bo czy nie ??yjemy w kraju, w kt??rym s??o??ca tak naprawd? nie nam na d??u??sz? met? …
S??o??ce i ciep??o to jest to co potrzebuj? zamartwione polskie dusze w g??ebi swoich ch??odnych serc !!!

2007
03.26

Takie czasy s? …

Dzi?? przej?te w jakim?? mailu:

Wiek XX, pomimo wszystkich swoich zdobyczy, pozostawi?? nas z wieloma pytaniami:
* Dlaczego kobiety nie mog? umalowa? oczu z zamkni?tymi ustami?
* Dlaczego nie ma takich tytu????w w gazetach “Wr????ka wygrala w totka”?
* Dlaczego, ??eby sko??czyc prac? w Windowsie trzeba nacisn?? na “Start”?
* Dlaczego sok cytrynowy jest robiony z koncentratu, a p??yn do mycia naczyn z prawdziwej cytryny?
* Dlaczego Amerykanie popijaja BigMac’a dietetyczn? Col??
* Dlaczego nie ma pokarmu dla kot??w o smaku myszy?
* Dlaczego Noe nie zabi?? tych dw??ch komar??w?
* Po co sterylizowana jest ig??a przy wykonaniu kary ??mierci przez zastrzyk?
* Dlaczego samoloty nie s? robione z tego samego materia??u co czarne skrzynki?
* Dlaczego kamikadze nak??adaj? kaski?
* Jaki jest synonim s??owa “synonim”?
* Dlaczego w lodowce jest ??wiat??o a w zamra??alniku nie?

Dobre …

2007
03.25


S??o??ce wysz??o zza chmur …
Buty umoczone w b??ocie po sznur …
Czy wiosna da nam si??e …
A mo??e tylko zm?czenie po zimie …

Czy mo??e sen najdzie nasze zmys??y

2007
03.24

Wieloryby

Jestem wstrz???niety … przeczyta??em w moim jedynym papierowym styku ze ??wiatem zewn?trznym – czyli CKMie informacj?, kt??ra spowodowa??a, ??e zmieni??em widzenie ??wiata wieloryb??w …
Czy wiecie jak? ilo??? spermy mo??e generowa? wieloryb podczas wytrysku ??!!

20 LITR??W !!!

ALE JAZDA !!! tyle to ja piwa dziennie wypic nie mog? ;)

A wiecie ile wa??y jedno j?dro wieloryba ??!!

90 kg !!!

Troszke mniej ni?? ja ;) ca??y czas jestem wstrz???niety …

2007
03.23

Sanatorium cz.4

musku??y

No i moja sanatoryjna przygoda dobiega ko??ca. Jak wida? po opisach wcze??niejszych by??o dosy? ci???ko. Teraz jestem ju?? odchudzony, umi???niony i pro??ciutki :-D. Czekam na propozycje – hihihihi ….
A tak powa??nie to jestem pod wra??eniem profesionalizmu. Dowiedzia??em si? du??o o tym co mog? robi? a czego nie i przypomnia??em sobie troszk? o kinetyce ruchu. Ciekawym prze??yciem by??a r??wnie?? kriokomora, kt??ra po sta??a si? moim ma??ym mro??nym domkiem na te ciep??e dni.
W ka??dym razie je??eli co?? Wam drodzy czytelnicy dolega z narz?dami ruchu, b?d?? kr?gos??upem – uderzajcie w ciemno i oby nie by??o za p????no :-)

2007
03.23

Komin

2007
03.21

Sanatorium cz.3

La Stone

Dzi?? zauczestniczy??em w masa??yku kamieniami “La Stone” … Co?? pieknego … raz gor?ce, raz lodowato zimne … wra??enie nader ekscytuj?ce i rozlu??niaj?ce … My??le, ??e mog? go ??mia??o poleci? wszystkim moim kolegom po trzydziestce :-)
A po kriokomorze taki cieplutki zabieg by?? bardzo przyjemny. A na koniec zabieganego dnia zabieg??w czeka?? mnie jeszcze ok??ad Fango – r??wnie?? cieplutki – bardzo mi??e do??wiadczenie …

2007
03.20

My??lno??? …

Przechadzaj?c si? pomi?dzy my??lami innych ludzi czasami dostrzegam lekkie zachwiania w naturalnej r??wnowadze si??. Ka??dy stara si? co?? ukry?, zatai?, zmieni? wymiar postrzegania rzeczywisito??ci przez innych. Jednak nadchodzi zawsze pytanie, kt??re niespokojnie cisn?c sie na usta wypowiada si? jako “Ale po co?”. Jednak czy ludzi to interesuje? Czy gmatwaj? sobie, ju?? i tak niespokojne my??li tym o co pytamy? Chyba nie …
??yjemy w takich czasach w jakich ??yjemy, kultura zachodu na dobre zapanoszy??a si? w naszych duszach i bardzo trudno oderwa? si? od konsumpcyjnego widzenia swojego p?pka. Jednak niekt??rzy wk??adaj? trud w wymiar swego istnienia, w to, ??eby dostrzec to co si? dzieje pod tym p?pkiem egzystencjalizmu i im to wychodzi …
Bo czy B??g istnia?? przed Wielkiem Wybuchem ? Takow? ksi???ke naby??em i autor, niebywa??e (!), jest w mym wieku … a to daje du??e pole do my??lenia kiedy pr?dy przechodz? przez cia??o a dusza daleko …

2007
03.19

Ka??dy zak?tek duszy

3 kule

My??l?c o tym co jest
S?dz?c i m??wi?c

S??owa s? i b?d?
My??li nieuchwytne

Trzy kule jeszcze raz
I ponad to

2007
03.19

Sanatorium cz.2


Snowman

Zimy w Polsce nie by??o, wi?c przetestowa??em mr??z w pude??ku ;)
-130 stp. C daje popalic, tylko dwie minuty, ale za to jaki efekt …
Jednak najgorsze po tym bylo rozgrzewanie si? … 10 minut na stepperze, potem gimnastyka – ale hardcore …

Update (20.03.2006)
Dowiedzia??em si? po co tam by??em:
Najwa??niejsze wskazania do stosowania KRIOKOMORY skrajnie niskich temperatur.
– przewlek??e i ostre b??le odcinka szyjnego l?d??wiowego kr?gos??upa
– schorzenia reumatoidalne (wszelkie b??le i choroby staw??w)
– stwardnienie rozsiane (SM)
– wszelkie stany pourazowe, przeci???eniowe i zapalenie aparatu ruchowego
– ??uszczycowe zapalenie staw??w
– skaza moczanowa (podagra)
– pierwotna i wt??rna osteoporoza
– niedow??ady i przykurcze ko??czyn (np. po wylewach i zawa??ach m??zgu)
– celulitis i NADWAGA
– odnowa biologiczna (np. wyg??adzanie zmarszczek)
Zimno pomaga te?? pozby? si? bezsenno??ci i b??l??w g??owy jak r??wnie?? spowalnia procesy starzenia si? organizmu.

No ??adnie, ??adnie ;)

2007
03.18

Sanatorium cz.1

No i si? doigra??em … Przyjechali??my dzis do sanatorium i od razu jazda … Lekarz i oto co dosta??em:
– pr?dy interferencyjne wg NEMECA
– pulsacyjne pole magnatyczne
– masa?? suchy
– basen – gimastyka wertykalna
– kriokomora
– gimanstyka korekcyjna – indywidualna
– pole ig??owe
– laser podczerwony
– ok??ady Fango (ciekawen kto to ta Fango ;) )
– Vacum (te?? brzmi gro??nie)

… jak potestuj? to dam zna? co i jak …

2007
03.13

Kolejno???

Ka??dy czeka na sw? kolej
Kolej ??yciow? co powiedzie do stacji g????wnej

Taka kolej mo??e nigdy nie nadej???
Mo??e by? tylko mrzonk?

Umys?? tworzy brzydkie figle
Lecz to od nas zale??y ich interpretacja

By? czy tkwi?
Ka??dy odpowie sobie sam …

2007
03.13

??ywica korzeni

Stoj?c na skraju tego co ??ycie kreuje
Patrz?? na niebo pochmurne
B???dz? my??lami mglistymi o wyborze
Czy mo??e zawr??ci? i p??j??? tam gdzie rozum nakazuje
Oj, od tego s? wybory …
Drogi kt??re maj? nadej??? … nadejd? …
Czy?? jednak mo??na nimi pod?????
Pod???a? kiedy deszcz zmywa wzrok
Pod???a? kiedy wiatr rozwiewa my??li
Pod???a? kiedy mg??a umys?? t??umi

Ale czy warto mami? si? drog? kiedy cel jest na miejscu
M??wi? o czym?? co mo??e by? a nie jest
Istnie? na horyzoncie marze??, kt??re nigdy nie zobacz? ??wiat??a

Rado??? rozpiera dusze rozerwane
Bo czy?? mo??na rozerwa? co?? rozerwanego
Czy?? sklei? mo??na co?? niesklejalnego ?

I tkwi? w tym co nienazwane ….

2007
03.12

Siedz? tutaj i nic …

Swego czasu pojawi??a si? COMA. Zauroczy??a i zakr?ci??a … bardzo mocno … i niedawno uda??o mi si? z moim przyjacielem zauczestniczy? w ich koncercie.

By??o duszno, mroczno, nisko i uroczo …

Ale w pami?ci zaistnia?? tak??e jeden zesp???? – Normalsi

I sta??o si? w drodze kupna naby??em ich ca??? dyskografi? (sic!) – czyli 2 CD i w??asnie w tle ods??uch nadaje … Przyzna? trzeba, ??e niewstydz? si? w tym wymiarze Polski i tego jakich p??odnych syn??w wydaje na ??wiat !!!

2007
03.11

Cytaty

Tak sobie z ciekawo??ci serfuje po webie i oto wyniki:

“Tylko te drzwi pozostan? zamkni?te, do kt??rych nie puka??e??.”

“Je??li posiadanie wiedzy stwarza problemy, nie jest rzecz? ignorancji ich rozwi?zywanie.” Isaac Asimov

“Cz??owiekiem szcz???liwym jest ten, kt??ry zdoby?? swe szcz???cie.” Eugene Delacroix

i chyba na tym ostatnim zako??cze delektuj?c si? nim …

2007
03.11

Wikendowo???

Sobota, potem niedziela, wikend zbli??a si? ku ko??cowi, a jutro zacznie si? tydzie?? poniedzia??kiem. Takie ??ycie kto?? powie, a kto?? inny co?? w tym czasie zrobi …

I jak kieruj?c si? tym ostatnim zacz???em szuka? jak ogl?dn?? statystyki tego bloga. Zainspirowany artyku??em zacz???em zabaw? …

Na pocz?tku sprawdzi??em czy rzeczywi??cie Google Analytics dzia??a … Dzia??a i to jak ;) Jak troszk? poczytacie i powchodzicie z r????nych IP to b?dzie wi?cej szczeg??????w.

No i SlimStat

I efekt mo??na ju?? ogl?da? tutaj

2007
03.09

Second Life cd.

No i doigra??em sie – mam konto na SecondLife … Zapraszam Was do za??ozenia tez z tego linka

B?de mia?? za to 2000 Linden Dolarkow ;) a na razie mam zero , wi?c szukam ??rodk??w … Pomo??ecie ??!!

2007
03.09

Second Life

W??a??nie na onecie znalaz??em taki artyku??, kt??ry m??wi o grze sieciowej SecondLife. Gra w ni? ju?? ponad 4 miliony ludk??w !!!

Zastanawiam si? czy nie zarejestrowa? swojej skromnej osoby … Ciekawe co na to ??ona …

Jak podejm? decyzj? to dam zna? :-D

2007
03.08

Go??dzik

Dzi?? dzie?? kobiet, dzie?? dla nich i one dla niego. Dla kobiet dobrych i z??ych, dla tych, kt??rych nie wida? i dla tych na pokaz, dla ka??dej z osoba i dla wszystkich …
Tradycja ca??y czas panuj?ca w Polsce … tysi?ce m???czyzn kupujacych symbolicznego kwiatka, centrum Warszawy i oblegane straganiki z tulipanami …
Ale czy kwiaty te s? wyrazem czego?? wi?cej czy tylko dodatkiem do symbolu jakim jest sam dzie?? i paranoicznie prze??yj? d??u??ej ni?? my??l o tym dniu …
Wbrew jednak wszystkiemu chcia??bym ??yczy? WSZYSTKIM Kobietom WSZYSTKIEGO Dobrego w ten dzie?? i w ka??dy inny, a specjalnie dla tych, kt??re wiedz? o tym ;)

2007
03.08

Odkryty sport

W sporcie te?? zdarzaj? si? chwile kiedy tesktylia przeszkadzaj? -> Sports Dignity

2007
03.07

Wieszaj?c s??owa na ga???ziach istnienia
Zauwa??amy twarze nieznane …
Tworzymy Co?? co w nas ulotne
Staraj?ce si? by? ostoj? siebie w tym ??wiecie …
S??owa wypowiadane przez nas
Zatracaj? sens w mgle twor??w wt??rnych innych ludzi …

My??limy, ??e jeste??my …

2007
03.07

Wymiar istnienia

Oli Maly

Czasami cz??owiek zastanawia sie nad istot? tego co tak naprawd? pcha go ku rozwijaniu si?, po co si? rodzi, uczy si? , tworzy relacje spo??eczne i zaczyna my??le? o swoim pochodzeniu … Patrzac na twarz nowo narodzonego dziecka my??limy, co ona wyraza, a mo??e czego ona nie wyra??a, bo mo??e ta twarz jest ulotn? t?sknot? za tym do czego d???ymy w ca??ym naszym ??wiadomym ??yciu:  za nie my??leniem , kt??re boli , za egzystencj? , kt??ra doskwiera , w szczeg??lno??ci z wiekiem … i tak dalej … Ta nieskalana my??la twarz wyraza o wiele wi?cej ni?? nam si? zdaje , daje nam pozna? siebie i powr??ci? do kolebki naszych my??li, kt??re wtedy by??y my??lami o niemy??leniu … Cud natury zatracony w rozwoju cz??owiecze??stwa.

2007
03.06

Oczy

Czasami oczy dziecka mog? wyrazi? wi?cj, ni?? mo??na przypuszcza?. S? to oczy jeszcze nieska??one spo??ecznymi normami i nakazami, cho? jednak czasami mo??na juz dostrzec pocz?tki uformowania sylwetki, kt??ra b?dzie si? rozwija? latami, aby w pe??ni rozkwitna? przed kobietami swego ??ycia …

Oczy

2007
03.06

Kom??reczka

Czasami ??ycie podpowiada o wiele prostsze rozwi?zania ni?? wymy??l? to sobie inni …

Kom??reczka

2007
03.05

Wrocek …

Wrocek to piekne miasto, mieszkanka r??znych kultur i narodowo??ci, przechodzi??o z r?k do r?k … ale Ginesik w Ginesiku zawsze smakuje tak samo …. :-D

Jutro nowy dzie?? zawita za oknem, cho? mg??a b?dzie za oczami … i nastanie czas tyrki, kt??ry zako??czy si? znowu mg??? …

Ale jak to m??wi? niekt??rzy – co robi?, co robi? … a reszt? dopowiada ??ycie …

2007
03.04

Startujemy !!!

No i nasta?? ten dzie??, w kt??rym dojrza??em do bloga … ale jak ju?? pisa? bloga to w??asnymi narz?dkami i znalaz??em co?? takiego jak http://www.wordpress.org – po??yjemy i zobaczymy co to warte …